کلینیک دندانپزشکی کیانیان, ایمپلنت دندان
13
دسامبر

مراقبتهای مهم بعد از جراحی ایمپلنت دندان

مراقبتهای بعد از جراحی ایمپلنت

رعایت بهداشت کامل دهان، از طریق مسواک زدن به روش صحیح و طبق تجویز دندانپزشک، استفاده از مسواکهای
کوچک مخصوص برای تمیز نگه داشتن فضاهای بین ایمپلنت ها و دندانهای طبیعی مجاور، جلوگیری از تجمع مواد
غذایی در فضاهای ذکر شده و جرمگیری دندان در زمانی که ضرورت داشته باشد نه فقط از تجمع پالکتهای باکتریال
و تخریب دندانهای مجاور ایمپلنت و بافت لثه جلوگیری میکند، بلکه به انجام موفقیت آمیز پروسه کاشت دندان
نیز کمک میکند. تجمع مواد غذایی، رسوب جرم و تشکیل الیهای از رسوبات روی دندانهای طبیعی و همچنین
ایمپلنت ها موجب تورم و تحریک لثه میشود. به این ترتیب ، چسبندگی لثه به دندان یا ایمپلنت از بین میرود که به
نوبه خود، موجب تجمع بیشتر باکتری و تشدید سیر بیماری میشود. در ادامه، این روند منجر به تحلیل استخوان
اطراف ایمپلنت یا دندان طبیعی شده و با پیشرفت زیاد، موجب لقی دندان یا ایمپلنت میشود… ( بهترین ایمپلنت دندان در جردن جام جم )

 

                                        ( کلینیک کیانیان با سالها تجربه موفق در این زمینه بهنرین خدمات را به مراجعین عزیز ارایه میدهد. )

مراقبتها از هفته اول پس از کاشت دندان

اولین اقدام پس از کاشت ایمپلنت، بهرهگیری از راهکارهایی برای کنترل عفونت و کاهش درد ناشی از جراحی است.
مراقبتهای هفته اول بعد از جراحی شامل مراقبتهای معمول زخم دهان، استفاده از دهانشویه بخصوص
دهانشویه های ضدعفونی کننده مانند کلر هگزیدین ، خودداری از جویدن غذا با ایمپلنت ها و مصرف غذاهای نرم،
استفاده از داروهای ضد درد و آنتیبیوتیک، مصرف نکردن سیگار و مسواک زدن دیگر دندان، غیر از محل ایمپلنت
میشود. مهمترین نکتهای که پس از کاشت ایمپلنت باید مورد توجه قرار بگیرد، تمیز کردن دندان متصل شده به
ایمپلنت است که برای این منظور حتما باید علاوه بر مسواک از نخ دندان نیز استفاده شود.
عوارض اولیه پس از جراحی نصب ایمپلنت مانند سایر جراحی هاست که شامل درد، تورم و احساس سوزش در محل
جراحی میشود…( بهترین ایمپلنت دندان در جردن جام جم )

 

                                       ( کلینیک کیانیان با سالها تجربه موفق در این زمینه بهنرین خدمات را به مراجعین عزیز ارایه میدهد. )

درد پس از جراحی

باید توجه داشت که پدیده درد پس از جراحی در افراد مختلف بسته به آستانه تحریک و تحمل هر شخص، متفاوت
است. بر این اساس، نمیتوان در مورد میزان درد پس از هر جراحی از جمله جراحی کاشت دندان یک حکم کلی صادر
کرد. عوامل جسمی و همچنین روانی در بروز شدت درد بسیار موثر تلقی میشود و میزان نیازمندی به داروهای ضد
درد و گاهی آرامبخش را در افراد گوناگون، متفاوت میسازد.

شدت درد و تورم بعد از عمل کاشت ایمپلنت به عوامل مختلفی از جمله نحوه جراحی از سوی جراحان، دستکاری
نسوج نرم و سخت، برندگی و میزان استهالک ابزار و دریلهای جراحی و… بستگی دارد. در بعضی موارد نیز بیماریهای
سیستمیک و عادات خاص بیمار، موجب شکست در موفقیت کاشت ایمپلنتها میشود.

 

ایمپلنت دندان
بهترین ایمپلنت دندان در ولیعصر پارک ملت

عوامل موثر در موفق نبودن عمل کاشت دندان

مهمترین این عوامل شامل بیماری دیابت پیشرفته و غیر کنترل شده، کمبود قدرت دفاعی بدن، سرطانهای ناحیه
دهان یا نواحی دیگر بدن که موجب تضعیف قدرت دفاعی شده باشد، شیمی درمانی نزدیک به زمان جراحی ایمپلنت،
پوکی شدید استخوان، اختالالت شدید ریوی، کلیوی و کبدی، اختالالت خونی و انعقادی، استفاده بیش از حد از
دخانیات و سیگار، بیماریهایی نظیر پارکینسون شدید و نیز اختالالت روانی میشود.

در مورد ایمپلنت بیشتر بدانید

( بهترین ایمپلنت دندان در ولیعصر پارک ملت کلینیک کیانیان )