بلیچینگ دندان,کامپوزیت ونیر دندان,
22
آگوست

بلیچینگ دندان در جردن و میرداماد

بلیچینگ دندان چیست ؟

به طور کلی به سفید کردن دندانها با استفاده از عوامل شیمیایی جهت اکسید کردن رنگ دانه های موجود در ساختار آلی دندانها
بلیچینگ گفته میشود.( کلینیک دندانپزشکی کیانیان بهترین بلیچینگ دندان در جردن و میرداماد )

دندانپزشکی دکتر کیانیان
( کلینیک دندانپزشکی کیانیان )

انواع بلیچینگ:

1 . بلیچینگ آفیس / مطب
2 . بلیچینگ خانگی
3 . بلیچینگ داخلی

( کلینیک دندانپزشکی کیانیان بهترین بلیچینگ دندان در جردن و میرداماد )

کلینیک دندانپزشکی کیانیان
( کلینیک دندانپزشکی کیانیان )

بلیچینگ چگونه انجام میشود؟

1. بلیچینگ آفیس :

در این تکنیک دندانها توسط دندانپزشک و در محیط مطب طی یک جلسه 30 الی 45  دقیقه ای سفید میشوند. دندانپزشک شما پس

از پاکسازی سطوح دندانها از هر گونه جرم و پالک ابتدا الیه ای از محافظ لثه روی بافت های نرم از جمله مخاط و لثه ها قرار

مدهد تا آنها را در مقلبل ژل سفید کننده محافظت کند . در مرحله بعد با به کار گرفتن یک دهان باز کن لب و زبان بیمار کنار زده

میشود.

سپس ژل بلیچینگ روی دندانها گذاشته میشود و به مدت  8-15  دقیقه باقی میماند. این مرحله میتوانه  الی  3  بار تکرار شود تا

نتیجه دلخواه به دست آید. در طی این زمان دندانپزشک شما ممکن است از دستگاه الیت بلیچینگ یا لیزر کمک بگیرد.

در نهایت ژل از سطوح دندان برداشته میشود و محافظ لثه و دهان بازکن نیز خارج میشود و بیمار میتواند نتیجه نهایی را در

پایان جلسه مشاهده کند.

( کلینیک دندانپزشکی کیانیان بهترین بلیچینگ دندان در جردن و میرداماد )

کلینیک دندانپزشکی کیانیان
( کلینیک دندانپزشکی کیانیان )

2. بلیچینگ خانگی:

در این روش خود بیمار میتواند در منزل سفید کردن دندانهایش را انجام دهد. عامل موثر ژل های بلیچینگ خانگی هیدروژن

پرواکساید یا پراکسید کاربامید با غلظت 3 %  تا  20 % است. هر چقدر از غلظت باالتری استفاده شود مدت زمان استفاده کمتر

خواهد بود.برای این منظور دندانپزشک شما با استفاده از قالبگیری از دندانهایتان یک تری مخصوص بلیچینگ تهیع میکند. این

تری و ژل خانگی بلیچینگ به همراه توضیخحات . دستورالعملها در اختیار شما قرار میگیرد. همچتین شما میتوانید کیت های

آماده بلیچینگ رو از داروخلنه تهیه کنید. اما برای دانستن باید ها و نیاید های استفاده از این محصوالت با دندانپزشک خود

مشورت کنید.

( کلینیک دندانپزشکی کیانیان بهترین بلیچینگ دندان در جردن و میرداماد )

بلیچینگ دندان
( کلینیک دندانپزشکی کیانیان )

 

3. بلیچینگ داخلی (دندانهای اندو شده) :

گاهی اوقات تک دندانها پس از اینه تحت درمان ریشه (عصب کشی) قرار میگیرند به مرور دچار تغییر رنگ میشوند. این تیرگی
با انجام بلیچینگ داخلی توسط دندانپزشک شما قابل اصالح است . این پروسه ممکن است از یک تا چندین جلسه به طول
بیانجامد.