خدمات درمانی

در صورتیکه جایگزین کردن تمامی دندان ها با ایمپلنت به صورت روکش های ثابت میسر نباشد (به دلایلی از قبیل : تحلیل شدید استخوان ، ناکافی بودن سلامت عمومی بیمار و یا مشکلات اقتصادی) بهترین راه حل استفاده از تعداد محدودی ایمپلنت در زیر دندان های مصنوعی می باشد. این ایمپلنتها سبب افزایش گیر و کاهش لقی دندان مصنوعی میشوند ، توانیی جویدن را افزایش میدهند و تحلیل استخوان را در نواحی اطراف ایمپلنت به شدت کاهش میدهند. به دندان مصنوعی متکی برایمپلنت “ اوردنچر “ میگویند. استفاده از اوردنچر به این معنا نیست که بیمار دیگر هیچ مشکلی در رابطی به دندان های مصنوعی نخواهد داشت؛ بلکه به این معناست که با استفاده از ایمپلنت مشکلات دندان مصنوعی به میزان زیادی کاهش میابد.

کامپوزیت دندان
اطلاعات بیشتر

خدمات زیبایی

در صورتیکه جایگزین کردن تمامی دندان ها با ایمپلنت به صورت روکش های ثابت میسر نباشد (به دلایلی از قبیل : تحلیل شدید استخوان ، ناکافی بودن سلامت عمومی بیمار و یا مشکلات اقتصادی) بهترین راه حل استفاده از تعداد محدودی ایمپلنت در زیر دندان های مصنوعی می باشد. این ایمپلنتها سبب افزایش گیر و کاهش لقی دندان مصنوعی میشوند ، توانیی جویدن را افزایش میدهند و تحلیل استخوان را در نواحی اطراف ایمپلنت به شدت کاهش میدهند. به دندان مصنوعی متکی برایمپلنت “ اوردنچر “ میگویند. استفاده از اوردنچر به این معنا نیست که بیمار دیگر هیچ مشکلی در رابطی به دندان های مصنوعی نخواهد داشت؛ بلکه به این معناست که با استفاده از ایمپلنت مشکلات دندان مصنوعی به میزان زیادی کاهش میابد.

اطلاعات بیشتر